Медицина на трудот - Систематски прегледи

Поликлиника МедикаС нуди разни видови на услуги од областа на медицината на трудот

Здравствените прегледи на вработените кои се вршат од страна на овластените здравствени установи од областа на медицината на труд, при што се користат податоците од изјавата за безбедност на работодавачот.

Поликлиника Медика е овластена установа од Министерството за здравство за вршење на дејности согласно Законот за безбедност и здравје при работа

Здравствените прегледи на вработени

 • Систематски прегледии
 • Периодични преглед
 • Претходни прегледи
 • Насочени прегледи

Систематски прегледи се вршат согласно стандардниот минимум, заради заштита и унапредување на здравјето и зачувување на работната способност, на секој вработен кој работи на работно место кое според проценката на ризикот на работното место, не претставува работно место со зголемен ризик.

Периодичните прегледи се вршат заради следење и оценување на здравствената состојба и работната способност на вработените за вршење на работи на работните места на кои поради опасности и/или штетности по безбедноста и здравјето при работа, постои зголемен ризик од повреди и заболувања, согласно стандардниот минимум

Претходните прегледи се вршат заради утврдување на здравствената состојба и работната способност за извршување на работи на работни места на кои поради опасности и/или штетности по безбедноста и здравјето при работа, постои зголемен ризик од повреди и заболувања, согласно стандардниот минимум.

Насочените прегледи се вршат заради следење и оценување на здравствената состојба и работната способност на вработените за вршење на работи на работните места на кои поради опасности и/или штетности по безбедноста и здравјето при работа постои зголемен ризик од повреди и заболувања, согласно стандардниот минимум

Останати одделенија

Поликлиника МедикаС располага со следните одделенија

Услуги

Медицина на трудот

Поликлиника Медика е овластена установа од Министерството за здравство за вршење на дејности согласно Законот за безбедност и здравје при работа

 •  Систематски прегледи
 •  Лекарски уверенија за возачи
 •  Лекарски уверенија за вработување
 •  Лекарски уверенија за разни цели
 •  Обуки за прва помош
 •  Лекарски уверенија за посвојување на деца
 •  Лекарски уверенија за работа во странство
Повеќе детали

Услуги

Офталмологија

Офталмолошката ординација ги нуди следните услуги:

 •  Одредување диоптрија
 •  Одредување рефракција
 •  Мерење на очен притисок
 •  Офталмолошки преглед кај дијабетичари
 •  Дијагностицирање на катаракта
 •  Вадење на страно тело од окото
 •  Преглед на преден сегмент на око
 •  Испитување на видот кај деца - страбизам
Повеќе детали

Услуги

Невропсихијатрија

Во рамките на Невропсихијатрија се нуди и услугата ЕЕГ (Електроенцефалографија) која што е современа, неагресивна метода за следење на мозочната функција. Се користи за рана дијагностика на: Главоболки, мигрена, Епилепсии, Вртоглавици, Нарушувања на сонот и друго

 •  Психолошко тестирање
 •  ЕЕГ – Електроенцефалографија
 •  Специјалистички невролошки прегледи
 •  Психотерапија
 •  Специјалистички психијатриски прегледи
Повеќе детали

Услуги

Интерна медицина

 •  ЕХО Дијагностика и Доплер
 •  ЕХО на гради кај жени
 •  ЕХО на срце
 •  ЕХО на тироидна жлезда
 •  Ехо на стомачни органи и уринарен тракт
 •  Коронарен стрес тест
 •  Холтер ЕКГ
 •  Холтер за крвен притисок
 •  Ехокардиографија
 •  Пулмоалергологија
 •  Колор доплер преглед на крвните садови
Повеќе детали

Услуги

ОРЛ (Уво Нос Грло)

Во рамките на МедикаС постои и ОРЛ ординација која ги нуди следните услуги:

 •  Специјалистички оториноларинголошки (уво, нос и грло) прегледи
 •  Аудиометрија (испитување на слухот)
Повеќе детали

Услуги

Биохемиска лабораторија

Биохемиската лабораторија на Медикас располага со најсофистицирана опрема за брзо и автоматско испитување на лабораториските анализи:

 •  Хематолошки статус
 •  Хемостаза
 •  Гликемиски статус
 •  Липиден статус
 •  Протеински статус
 •  Хормони
 •  Алергиски РИДА тестови
 •  Серолошки испитувања
 •  Деградациони продукти
 •  Тумор маркери
 •  Имунолошки статус и специфични протеини
Повеќе детали

Услуги

Безбедност и здравје при работа

Одделот за безбедност и здравје при работа ги нуди следните услуги:

 •  Процена на ризик
 •  Обуки за БЗР
 •  Изјави за безбедност и здравје
 •  Ангажирање на консултант - стручно лице
 •  Испитувања на средствата за работа
 •  Пожарен куќен ред
 •  Испитувања на условите во работната средина
 •  План за евакуација и спасување
 •  Правилник за заштита од пожари и експлозии
 •  Програми за управување со отпад
Повеќе детали