Slide background

Се грижиме за вашето здравје повеќе од 20 год.

Офталмологија

Очен кабинет со прецизна и софистицирана опрема

Интерна Медицина

Ехосонографија, Коронарен стрес тест, Холтер за ЕКГ, Холтер за Крвен притисок, Пулмоалергологија...

Невропсихијатрија

ЕЕГ (Електроенцефалографија) - Испитување на мозочната функција, Психотерапија...

ОРЛ (Уво Нос Грло)

Аудиометрија (испитување на слухот), специјалистички оториноларинголошки прегледи

Медицина на трудот

Систематски прегледи, Лекарски уверенија за различни цели и Обуки за прва помош

Slide background

Лекарски уверенија

за разни намени

- Лекарски уверенија за возачи

- Лекарски уверенија за продолжување на возачка дозвола

- Лекарски уверенија за професионалци од сите категории

- Лекарски уверенија за издавање на возачка дозвола

- Лекарски уверенија за професионалци (пред сообраќајна полиција)

Slide background

Систематски прегледи

Систематски прегледи

Задолжителни прегледи за заштита, унапредување на здравјето и зачувување на работната способност на вработените

Претходни прегледи

Се прават пред вработување или при промена на работното место за утврдување на здравствената состојба и работната способност

Насочени прегледи

Насочените прегледи се вршат заради следење и оценување на здравствената состојба на вработените на места каде постои зголемен ризик

Периодични прегледи

Се прават кај лица за кои се потребни подетални испитувања и контроли на здравствената состојба

Услуги

Поликлиника МедикаС нуди разни видови на услуги од областа на медицината на трудот и општата медицина

Секој месец објавуваме промотивни понуди и акции на нашата страна на acebook. Следете не за повеќе информации.

Систематски прегледи

Разни видови на систематски прегледи: Периодични прегледи, Претходни прегледи, Насочени прегледи

Лекарски уверенија

Лекарски уверенија за различни цели: за возачи, вработување, работа во странство, државјанство, посвојување на деца...

Обуки за прва помош

Поликлиника МедикаС е овластена фирма да врши оспособување на кандидати за возачи и вработени за укажување на прва помош

Безбедност и здравје при работа

Разни видови на услуги од областа на безбедност и здравје при работа, процена на ризик, изработка на изјави и елаборати

Специјалистички Ординации

- Офталмологија (очно)

- ОРЛ (Уво Нос Грло)

- Невропсихијатрија

- Интерна медицина

Биохемиска Лабораторија

Во нашата биохемиска лабораторија се изработуваат комплетни анализи за систематски прегледи, како и индивидуални анализи зависно од потребите на нашите пациенти

Oдделенија

Поликлиника МедикаС располага со следните одделенија

Услуги

Медицина на трудот

Поликлиника Медика е овластена установа од Министерството за здравство за вршење на дејности согласно Законот за безбедност и здравје при работа

 •  Систематски прегледи
 •  Лекарски уверенија за возачи
 •  Лекарски уверенија за вработување
 •  Лекарски уверенија за разни цели
 •  Обуки за прва помош
 •  Лекарски уверенија за посвојување на деца
 •  Лекарски уверенија за работа во странство
Повеќе детали

Услуги

Офталмологија

Офталмолошката ординација ги нуди следните услуги:

 •  Одредување диоптрија
 •  Одредување рефракција
 •  Мерење на очен притисок
 •  Офталмолошки преглед кај дијабетичари
 •  Дијагностицирање на катаракта
 •  Вадење на страно тело од окото
 •  Преглед на преден сегмент на око
 •  Испитување на видот кај деца - страбизам
Повеќе детали

Услуги

Неврологија и Психијатрија

Во рамките на Невропсихијатрија се нуди и услугата ЕЕГ (Електроенцефалографија) која што е современа, неагресивна метода за следење на мозочната функција. Се користи за рана дијагностика на: Главоболки, мигрена, Епилепсии, Вртоглавици, Нарушувања на сонот и друго

 •  Психолошко тестирање
 •  ЕЕГ – Електроенцефалографија
 •  Специјалистички невролошки прегледи
 •  Психотерапија
 •  Специјалистички психијатриски прегледи
Повеќе детали

Услуги

Интерна медицина

 •  ЕХО Дијагностика и Доплер
 •  ЕХО на гради кај жени
 •  ЕХО на срце
 •  ЕХО на тироидна жлезда
 •  Ехо на стомачни органи и уринарен тракт
 •  Коронарен стрес тест
 •  Холтер ЕКГ
 •  Холтер за крвен притисок
 •  Ехокардиографија
 •  Пулмоалергологија
 •  Колор доплер преглед на крвните садови
Повеќе детали

Услуги

ОРЛ (Уво Нос Грло)

Во рамките на МедикаС постои и ОРЛ ординација која ги нуди следните услуги:

 •  Специјалистички оториноларинголошки (уво, нос и грло) прегледи
 •  Аудиометрија (испитување на слухот)
Повеќе детали

Услуги

Биохемиска лабораторија

Биохемиската лабораторија на Медикас располага со најсофистицирана опрема за брзо и автоматско испитување на лабораториските анализи:

 •  Хематолошки статус
 •  Хемостаза
 •  Гликемиски статус
 •  Липиден статус
 •  Протеински статус
 •  Хормони
 •  Алергиски РИДА тестови
 •  Серолошки испитувања
 •  Деградациони продукти
 •  Тумор маркери
 •  Имунолошки статус и специфични протеини
Повеќе детали

Услуги

Безбедност и здравје при работа

Одделот за безбедност и здравје при работа ги нуди следните услуги:

 •  Процена на ризик
 •  Обуки за БЗР
 •  Изјави за безбедност и здравје
 •  Ангажирање на консултант - стручно лице
 •  Испитувања на средствата за работа
 •  Пожарен куќен ред
 •  Испитувања на условите во работната средина
 •  План за евакуација и спасување
 •  Правилник за заштита од пожари и експлозии
 •  Програми за управување со отпад
Повеќе детали