Slide background

Се грижиме за вашето здравје повеќе од 20 год.

МедикаС

Систематски прегледи за вработени

Медицина на трудот

Услуги од областа на безбедност и здравје при работа

Slide background

Систематски прегледи

за вработени

Kонтролни систематски прегледи

Кај лица за кои се потребни подетални испитувања и контроли на здравствената состојба

Претходни систематски прегледи

Се прават пред вработување или при промена на работното место

Вонредни систематски прегледи

Се прават кога ќе настанат посебни околности кои бараат увид во здравствената состојба на работникот

Услуги

Поликлиника МедикаС нуди разни видови на услуги од областа на медицината на трудот и општата медицина

Систематски прегледи

Разни видови на систематски прегледи: Контролни систематски прегледи, Претходни и Вонредни систематски прегледи.

Лекарски уверенија

Лекарски уверенија зависно од потребите на нашите клинети. За вработување, за работа во странство, за државјанство, за посвојување на деца...

Обуки за прва помош

Поликлиника МедикаС е овластена фирма да врши оспособување на кандидати за возачи согласно наставната програма за укажување на прва помош.

Безбедност и здравје при работа

Разни видови на услуги од областа на безбедност и здравје при работа, процена на ризик, изработка на изјави и елаборати.

Општа медицина

Разни услуги од обласа на општата медицина.

Биохемиска Лабораторија

Во нашата биохемиска лабораторија се изработуваат комплетни анализи за систематски прегледи, како и индивидуални анализи зависно од потребите на нашите пациенти.